Artikel 1. Eigen Huis Ledenpanel
Eigen Huis Ledenpanel.nl heeft tot doel om onder geregistreerde deelnemers, die lid zijn van Vereniging Eigen Huis, onderzoek te doen naar tal van onderwerpen. Eigen Huis Ledenpanel is een initiatief van Vereniging Eigen Huis en is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang en registratie
Voor deelname aan Eigen Huis Ledenpanel moet u zich registreren. U dient daarvoor de intakevragenlijst in te vullen. Door vervolgens het daarvoor bestemde hokje aan te vinken gaat u akkoord met uw registratie. Na registratie wordt u aangemerkt als deelnemer aan Eigen Huis Ledenpanel (“deelnemer”).

Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden
Vereniging Eigen Huis behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt Vereniging Eigen Huis u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u hiermee instemt, tenzij u ons binnen 10 dagen na de verandering laat weten dat dit niet zo is. In dat geval wordt uw registratie als deelnemer beëindigd.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid van inloggegevens
Uw inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Door u als Deelnemer te registreren verklaart u uw inloggegevens geheim te zullen houden en niet te zullen delen met derden. Vereniging Eigen Huis heeft beveiligingsmaatregelen getroffen die, als u uw inloggevens normaal gebruikt, zowel uw inlog- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuken van derden.

Elk gebruik van Eigen Huis Ledenpanel via uw gebruikersnaam en wachtwoord is en blijft voor uw eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als u deze gegevens onvoldoende hebt beschermd of door een derde laat gebruiken.

Artikel 5. Juistheid van Informatie
U verklaart dat u zich registreert onder een geldige identiteit en dat u geen valse of verkeerde informatie zult verstrekken, wanneer u zich hebt geregistreerd als deelnemer.

Artikel 6. De rechten van Eigen Huis Ledenpanel
Vereniging Eigen Huis behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, met inachtneming van de gedragscode marktonderzoek, zoals opgesteld door de Marktonderzoeksassociatie (www.moaweb.nl). Uw anonimiteit is te allen tijde gewaarborgd, tenzij u bij uw respons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het niet-geanonimiseerd verwerken van uw antwoorden.

Artikel 7. Toestemming
Met uw registratie als deelnemer geeft u Vereniging Eigen Huis toestemming om u ten behoeve van onderzoeksdoeleinden via e-mail te benaderen, zoals via:

  • een uitnodiging of herinnering voor deelname aan een online vragenlijst;
  • een reactie op het meedoen aan onderzoek;

Bij ieder van deze e-mails heeft u de mogelijkheid om u in het vervolg af te melden voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Daarnaast zal, echter uitsluitend nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Vereniging Eigen Huis of haar leveranciers c.q. partners worden verstrekt aan de betrokken partij(en) met als doel om daarop actie te ondernemen en een terugkoppeling te geven. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Vereniging Eigen Huis geen persoons- of contactgegevens aan derden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
Vereniging Eigen Huis beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Eigenhuishanel.nl. U mag Eigenhuishanel.nl of onderdelen daarvan (buiten de informatie die u zelf aan Eigen Huis Ledenpanel hebt toevertrouwd) niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Vereniging Eigen Huis.

Artikel 9. Beëindiging deelname
Als Deelnemer kunt u uw deelname aan Eigen Huis Ledenpanel op ieder moment beëindigen door zelf uw account te verwijderen of door gebruik te maken van de afmeldlink in een e-mail over een onderzoek. Ook kunt u uw deelname beëindigen door contact op te nemen met Vereniging Eigen Huis, waarna wij uw account zullen verwijderen.

Vereniging Eigen Huis beëindigt uw account als deelnemer in het geval:

  • uw lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis eindigt;
  • er gedurende twaalf maanden geen activiteiten meer zijn geweest op uw account.

Daarnaast behoudt Vereniging Eigen Huis zich altijd het recht voor om uw account eenzijdig te beëindigen.

Bij het beëindigen van uw account worden alle persoons- en contactgegevens die u in het kader van uw deelname aan Eigen Huis Ledenpanel hebt verstrekt verwijderd. U doet echter afstand van alle aanspraken met betrekking tot informatie die u tijdens uw deelname aan Eigen Huis Ledenpanel aan Vereniging Eigen Huis hebt gegeven.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze
Uw deelname aan Eigen Huis Ledenpanel waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen die hiermee verband houden worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.