Algemene Voorwaarden EigenHuisPanel.nl

Art 1. EigenHuisPanel
EigenHuisPanel is een initiatief van Vereniging Eigen Huis en is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

Art 2. Voorwaarden voor toegang en registratie
Voor deelname aan EigenHuisPanel.nl moet u zich registreren. U bent geregistreerd als deelnemer nadat u de intakevragenlijst heeft ingevuld. Door het aanvinken van het daarvoor bestemde hokje gaat u akkoord met de registratie.

Art 3. Wijziging Algemene Voorwaarden
EigenHuisPanel.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt EigenHuisPanel.nl u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen 10 dagen na de verandering hierover bericht.

Art 4. Vertrouwelijkheid van inloggegevens
Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk. U en EigenHuisPanel.nl zijn overeengekomen dit geheim te houden. EigenHuisPanel.nl heeft een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen die bij normaal gebruik zowel uw inlog- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden. Elk gebruik van EigenHuisPanel.nl via uw gebruikersnaam en wachtwoord is daarbij uw eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer deze door een derde wordt gebruikt. Om veiligheidsredenen en om uw eigen persoonlijke levenssfeer te beschermen, komt u hierbij overeen om EigenHuisPanel.nl te informeren bij elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Art 5. Juistheid van Informatie
U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u zich heeft geregistreerd als deelnemer van EigenHuisPanel.nl. U registreert zich onder een valide identiteit.

Art 6. De rechten van EigenHuisPanel.nl
EigenHuisPanel.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, met in achtneming van de gedragscode marktonderzoek, zoals opgesteld door de Marktonderzoeksassociatie (www.moaweb.nl). De anonimiteit van de paneldeelnemer is te allen tijde gewaarborgd, tenzij de respondent uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het niet geanonimiseerd verwerken van de antwoorden.

Art 7. Toestemming tot het sturen van e-mails
Met de registratie en het invullen van de intakevragenlijst geeft u als EigenHuisPanel.nl deelnemer aan EigenHuisPanel.nl uw toestemming voor het aan u versturen van e-mails met:

  • een bevestigingsmail;
  • een uitnodiging of herinnering voor deelname aan een online vragenlijst;
  • een reactie op het meedoen aan onderzoek;
  • eventuele e-mails met meldingen van storingen.

Bij ieder van deze berichten heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor het ontvangen van berichten. Daarnaast zal, na uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van EigenHuisPanel.nl of leveranciers c.q. partners van EigenHuisPanel.nl direct worden verstrekt aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt EigenHuisPanel.nl geen persoons- of contactgegevens aan derden.

Art 8. Intellectuele eigendomsrechten
Vereniging Eigen Huis beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van EigenHuisPanel.nl. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van EigenHuisPanel.nl (anders dan de Informatie die u zelf aan EigenHuisPanel.nl heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Vereniging Eigen Huis.

Art 9. Beëindiging door EigenHuisPanel.nl deelnemer
Bij beëindiging van het EigenHuisPanel.nl account, ziet de betreffende deelnemer van EigenHuisPanel.nl af van alle aanspraken die tijdens het deelname aan het panel zijn gemaakt.

Art 10. Beëindiging door EigenHuisPanel.nl
EigenHuisPanel.nl beëindigt het account van de EigenHuisPanel.nl deelnemer als:

  • het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis wordt beëindigd;
  • er gedurende twaalf maanden geen activiteiten meer zijn geweest op dit account.

EigenHuisPanel.nl behoudt zich het recht voor het account van de EigenHuisPanel.nl deelnemer eenzijdig te beëindigen.

Bij beëindiging van het account van een EigenHuisPanel.nl deelnemer worden alle persoons- en contactgegevens van de EigenHuisPanel.nl deelnemer verwijderd. Dit geldt zowel voor de beëindiging door de EigenHuisPanel.nl deelnemer als door de beëindiging van EigenHuisPanel.nl van het account.

Art 11. Rechts- en forumkeuze
Op deze EigenHuisPanel.nl Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank van Utrecht.